OM LÅNGÅS

Vår tradition

I Halland har det funnits tradition att odla potatis sedan lång tid tillbaka. Därför är det kanske inte så konstigt att Långås Potatis & Rotfrukter ligger i Halland.

Själva potatisverksamheten i Långås startades upp på 1940-talet men 1974 köptes det upp av Lantmännens Försäljnings AB Solanum Kävlinge. Företaget Långås potatis bildades inte förrän 1994 då Lantmännen avvecklade sina anläggningar och erbjöd de lokala odlarna att ta över verksamheten.

Eftersom potatisodlingen i Långås med omnejd var omfattande, bestämde sig ett femtiotal odlare att bilda bolag och det blev Solanum Långås AB och då köptes även den anläggningen som används än idag. 2009 fick företaget det namn som de heter idag Långås Potatis och Rotfrukter AB.

I dag är Långås fortfarande ägt av oss odlare, vilket ger dig som konsument en närhet till de som odlat din produkt. Du kan även som konsument när du köper potatis från Långås ta reda på vem som odlat just din potatis. På varje potatispåse finns det en odlarkod och genom att gå till ”Våra odlare” här på hemsidan kan du få ytterligare information om den bonden.

Läs mer om våra odlare och odlarkoder

Säkra affärer med Långås Potatis och Rotfrukter AB

Vi vill att du som kund och leverantör ska känna att det är enkelt och tryggt att handla med oss.

Vi levererar dagligen till stora delar av Sverige,Transporter sker smidigt och säkert i samarbete med våra partners.

Fakturering sker veckovis antingen på papper eller via elektroniska media.

Allmänna villkor

§1 Tillämpning Dessa allmänna villkor tillämpas i förekommande fall vid försäljning av potatis, rotfrukter och andra branschvaror, nedan benämnt Varan, från Långås Potatis & Rotfrukter AB (nedan Säljaren) till näringsidkare (nedan Köparen), i den mån inte annat skriftligt avtalats. Särskilda villkor eller tillägg för olika varugrupper kan förekomma. Köparen kan när som helst få en kostnadsfri kopia sänds på begäran till Köparen. Om Köparen ej accepterar Säljarens Allmänna villkor skall Köparen skriftligt meddela Säljaren innan leverans av beställd Vara, dock senast en (1) arbetsdag från det att Säljaren skickat ordererkännande gällande berörd beställd Vara. Vid eventuella invändningar har Säljaren rätten att frånträda köpet utan ersättningsskyldighet.

§2 Varans beskaffenhet Säljaren skall leverera handelsduglig, god och oskadad Vara i enlighet med produktblad eller motsvarande, om sådant finns, och inte annat avtalats. Varan skall uppfylla av myndigheter ställda krav. Köparen är införstådd med och accepterar att Säljarens åtagande och möjlighet att leverera vissa Varor i beställd eller utbjuden kvantitet och kvalitet är avhängigt ett tillfredställande skördeutfall och/eller att behöriga kontrollorgan godkänner/certifierar varorna. I de fall skördeutfallet och/eller berört kontrollorgan inte skulle godkänna Varorna har Säljaren rätt att reducera sitt leveransåtagande. Om Säljaren blir varse om att reduktion av leveransåtagande kan komma att bli aktuellt skall Säljaren utan dröjsmål meddela Köparen om förändringen.

§3 Avlämnande och risken för Varan När Varan avlämnats övergår risken för Varan på Köparen. En Vara anses avlämnad när Varan överlämnats till Köparen eller av Köparen anlitad transportör. Om Säljaren skall utföra transporten anses varan avlämnad när Varan avlastats hos Köparen på, i förekommande fall, anvisad plats. Om Varan inte kunnat avlämnas beroende på förhållanden som kan anses bero på Köparen, övergår risken för Varan på Köparen vid den tidpunkt avlämnandet kunde/skulle ha skett.

§4 Försenat avlämnande Om avlämnandet bedöms bli försenat skall Köparen underrättas därom inom skälig tid med uppgift om när avlämnande av Varan beräknas kunna ske. Om dröjsmålet beror på Säljaren och är av väsentlig betydelse för Köparen får Köparen häva avtalet. Eventuellt levererad Vara skall återlämnas i fullgott skick.

§5 Mottagningskontroll När Varan avlämnats till Köparen skall denne omgående kontrollera leveransen mot följesedeln med avseende på art, mängd och kvalitet. I förekommande fall skall även emballaget kontrolleras.

§6 Reklamation Fel eller brist i Varan som upptäckts, eller borde ha upptäckts, när Varan avlämnades, skall reklameras inom två (2) kalenderdagar efter avlämnandet om inte annat följer av Varans beskaffenhet och användande eller liknande utfästelser. Därefter förlorar Köparen rätten att åberopa fel eller brist i Varan. För att Köparen skall ha rätt till att påkalla reklamation skall Varan vårdats enligt Säljarens anvisningar. Reklamation skall åtföljas av relevant och förekommande dokumentation. I annat fall kan reklamationen bli utan verkan. Har fel eller brist i avlämnad Vara konstaterats, och skall Säljaren ansvara härför, skall rättelse vidtas snarast möjligt. Om felet eller bristen är av väsentlig betydelse för Köparen har Köparen rätt att häva köpet. Rätt till ersättning omfattar inte skador på annan egendom än den levererade Varan.

§7 Vårdplikt Vid den händelse att Köparen vill avvisa Varan på grund av uppenbara fel i Varans beskaffenhet och/eller leverans skall ändock Köparen vidtaga skäliga åtgärder för vård av densamma. Det åligger Köparen att från Säljaren inhämta, vid var tid gällande, instruktioner för bästa möjliga vård av Varan.

§8 Pris och betalning Köparen skall erlägga avtalat pris jämte mervärdesskatt samt andra, från tid till annan, gällande indirekta skatter och eventuella avgifter enligt branschöverenskommelser, såvida inte annat överenskommits. Betalning sker i enlighet med Säljarens betalningsvillkor, 10 dagar, om inte annat skriftligt avtalats.

§9 Innehållande av Vara Säljaren är inte skyldig att lämna ut Varan förrän Köparen erlagt full betalning om inte kredit eller anstånd avtalats. Uppkommer skälig anledning för Säljaren att anta att Köparen inte kommer att fullgöra avtalet, får Säljaren innehålla leverans och kräva att Köparen ställer godtagbar säkerhet. Om Köparen hamnar på obestånd eller går i konkurs får Säljaren häva köpet.

§10 Övrigt Köparen skall iaktta de speciella särregler gällande transport, lagring, hantering och nyttjande som kan gälla för Varan. Köparens inköpsorder bekräftas genom ordererkännande från Säljaren inom två (2) arbetsdagar. Har ordererkännande ej erhållits från Säljaren har Köparens inköpsorder ej erhållits och/eller ej accepterats av Säljaren.

§11 Tvister Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall, om inte annat överenskommes, avgöras genom vedertagen rättspraxis.

§12 Force Majeure Säljaren reserverar sig för omständigheter utanför Säljarens kontroll och som kan påverka uppfyllandet av dessa villkor.

Dessa Allmänna villkor har tagits fram och fastställts av Långås Potatis & Rotfrukter AB den 1 April 2019.